Ansvarsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Stockholms stad inkl alla bolag och förvaltningar. Medförsäkrade är ett antal andra enheter vilka framgår av förteckning i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för alla verksamheter som Stockholm stad bedriver och omfattar bl.a. stadens anställda, vårdtagare, skolelever, praktikanter.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer

A110SE68

Försäkringsbelopp

100 000 000 kr per skada och 200 000 000 kr per år

Självrisk

1 prisbasbelopp för förvaltningar.

10 000 000 kr för bolagen, de har egna försäkringar upp till 10 000 000 kr.

 

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad bedöms vara skadeståndsskyldig.

Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel begångna vid myndighetsutövning eller vid fel begångna vid upphandling bl.a enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Skadeanmälan

Via IA, Stockholms stads incidentrapporteringssystem.