Tjänstereseförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Alla anställda i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

Gouda Reseförsäkring

Försäkringsnummer

30592662

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten.

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Även invaliditet till följd av olycksfall ersätts.

Skadeanmälan

Till Gouda Reseförsäkring via skadeanmälningsblankett.

Att tänka på inför utlandsresan

Vid resor inom EU - tag med EU-kortet - kan beställas från Försäkringskassan.