VD- och Styrelseansvarsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Se gällande försäkringsbrev.

Försäkringstid

2017-01-01 - 2017-12-31

Försäkringsgivare

Protector Försäkring

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i den försäkrade verksamheten.

Skadeanmälan

Till Protector Försäkring.