Förebyggande åtgärder

Riskhantering inom Stockholms stads förvaltningar och bolag

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens beredskaps- och säkerhetsarbete. Stadsledningskontoret har ansvaret för att, under kommunstyrelsen/krisledningsnämnden, leda och samordna förvaltningsorganisationen i händelse av en kris.

Stadsledningskontoret har ansvaret för samordningen och uppföljningen av nämnders och bolagsstyrelsers olycksförebyggande arbete. Brandförsvaret har ansvar för att genomföra årliga riskinventeringar och riskanalyser som ska ligga till grund för nämnders och bolagsstyrelsers olycksförebyggande arbete. S:t Erik Försäkring svarar för stadens interna skydd, så att det finns ett adekvat försäkringsskydd. Bolaget ansvarar även för att det finns en samlad kunskap om kommunkoncernens skadebild och har till uppgift att förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av ett Riskhanteringsråd. Rådets uppgift är att vara rådgivande till stadsdirektören i de risk- och säkerhetsfrågor som kräver stadsövergripande samordning. Stadsdirektören är ordförande i rådet och S:t Erik Försäkring är en av de fasta medlemmarna

Stockholms stads säkerhetsprogram

Stockholms stads säkerhetsprogram antogs av kommunfullmäktige 2009-11-02