Protector Försäkring ny försäkringsgivare för motorfordon!

Protector Försäkring ny försäkringsgivare för motorfordon!

S:t Erik Försäkrings AB har upphandlat motorfordonsförsäkring för stadens fordon. Vinnande anbudsgivare blev Protector Försäkring. 

Ny avtalsperiod är 2018-03-01 – 2020-02-29.

Mer information finner ni via länken:

Läs mer

 

Information till föräldrar/vårdnadshavare:
Information om Olycksfallsförsäkring för elever mfl.

Har ditt barn, som går i förskolan eller i skolan, skadat sig?
Här hittar du information om hur du anmäler olycksfallet!

Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co. Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co: 08-508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se

Läs mer


Information till stadens anställda, gäller inte för elever

Skaderegleringskonsult för stadens egendom- och ansvarsskador

Från och med 1 januari 2016 ska alla egendom- och ansvarsskador anmälas till Cunningham Lindsey oavsett vilket datum skadan inträffade.

Alla skador ska rapporteras in i IA

Kontaktuppgifter: 

Telefon vardagar kl. 9-17: 08-98 33 60

Jour övrig tid: 031-703 17 27

Mail:info@cl-se.com  

S:t Erik Försäkrings AB - Försäkringsgivare för stadens Kollektiva Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

S:t Erik Försäkrings AB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen tecknat Kollektiv Olycksfallsförsäkringen för elever m.fl.

Skadorna regleras av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co.  
Läs mer

 Obs! Skador som inträffat till och med 2013-06-30 ska anmälas till och regleras av ERV.

Information om behandling av personuppgifter hos S:t Erik Försäkrings AB: 

Personuppgiftslagen (PuL) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. 

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är S:t Erik Försäkrings AB, 516401-7948. 

Personuppgifterna används för att kunna administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med S:t Erik Försäkrings AB och hanteras i bolagets försäkringssystem, incidentrapporteringssystem samt avtalsregister. Uppgifterna används även för premieberäkning, statistik, skadereglering och förebyggande av skador. 

De uppgifter som registreras är de som S:t Erik Försäkrings AB efterfrågar vid ansökan om försäkring, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling. Uppgifterna lämnar du huvudsaligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skatte-myndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister m.m. om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende. 

För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet. 

Genom att tillhandahålla uppgifterna för att ansöka om försäkring, ersättning eller ingå avtal med S:t Erik Försäkrings AB har du godkänt behandling av dina personuppgifter för de syften som vi har beskrivit. 

Begäran om registerutdrag: 

Vill du veta vilka personuppgifter som vi har om dig (26§ PuL), eller begära rättelse av felaktiga uppgifter (28§ PuL), behöver vi en skriftlig begäran från dig. 

Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag) och vara undertecknad av dig själv. 

Begäran om registerutdrag skickar du till: 

S:t Erik Försäkrings AB

Personuppgifter

Box 16179

103 24 Stockholm


Skadeförebyggande

Inom Stockholms stad bedrivs ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning.

Läs mer

Skaderutiner

Alla skador och incidenter ska anmälas i stadens gemensamma skade- och incidentrapporterings- system. Det är endast de som jobbar inom staden som kan rapportera i systemet. Här finns information om hur skador/ incidenter anmäls, vad som ska anmälas, vad som händer efter anmälan m.m.

Om du ska anmäla en t ex olycksfallsskada eller reseskada för en elev så hittar du information om det under fliken "Försäkringar" längst upp på denna sida och välj sedan den försäkring som är akutell.

Läs mer 

 

 

 


 

 

 

Skadeanmälan

Skadeanmälan till S:t Erik Försäkring (för egendom- och ansvarsskador) gör du, som anställd i staden, i IA som är Stockholms stads gemensamma incidentrapporteringssystem.

ia.stockholm.se

Vid akuta skador (gäller endast egendom- och ansvarsskador) under icke kontorstid kontakta Cunningham Lindsey på journummer
031-703 17 27 och under kontorstid 08-98 33 60.

Skadeanmälan och information om stadens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever mfl hittar du här

Läs mer

Skadeanmälan och information om stadens reseförsäkring för elever mfl hittar du här

Läs mer

Försäkringar

Här finns information om Stockholms stads försäkringar, t ex tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring för elever m fl.

Läs mer

Dokument och blanketter

Skadeanmälningsblanketter, försäkringsvillkor, informationsblad mm finns samlade här.

Hämta