Om S:t Erik Försäkring

S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

Vår verksamhet

S:t Erik Försäkring förmedlar försäkringslösningar och arbetar aktivt för att stadens skadekostnader ska bli mindre. Vi jobbar därför också med att stödja stadens förvaltningar och bolag i deras skadeförebyggande arbete. Detta så att vi tillsammans med stadens förvaltningar och bolag kan hitta försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor upptäcks.

Vårt mål är att det ska bli en förbättrad riskhantering för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. Vi vill att S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

S:t Erik Försäkring ska

  • identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern
  • stimulera till att förebygga och begränsa skador
  • ha samlad kunskap om kommunkoncernens skador och incidenter
  • erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar.

S:t Erik Försäkring ska enligt bolagets ägardirektiv 2022–2024 bidra till

  • en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
  • att stödja det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen med fokus på försäkringsbara risker samt risker som omfattas av lagen om skydd mot olyckor
  • en ekonomisk hållbar och innovativ storstad för framtiden
  • att medverka till och teckna samtliga sakförsäkringar som stadens nämnder och bolagsstyrelser har behov av
  • optimera den försäkringsrisk som bolaget själv tar, i förhållande till fastslagen risknivå
  • genom premiesättning säkerställa att skademinimerande och riskförebyggande arbete premieras.