Skada i Stockholms stads verksamhet

Alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad ska rapportera och följa upp incidenter och skador.

Skadeanmälan görs av berörd verksamhet via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsult, Sedgwick.

Egendoms- och ansvarsskador

S:t Erik Försäkring är försäkringsgivare för Stockholms stads försäkringar som gäller egendoms- och ansvarsskador. Anmäl alla skador till S:t Erik Försäkring via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Det är viktigt att du anmäler skadorna så snart som möjligt, detta för att underlätta skaderegleringen.

Prisbasbelopp

Tror du att kostnaden för återställning blir mer än 1 prisbasbelopp, kryssa i ”Skadeanmälan till S:t Erik Försäkring” i incidentrapporteringssystemet.
Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 SEK.
Avser skadan tidigare år följ länken för att hitta prisbasbelopp för respektive år.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/

Din anmälan skickas med e-post automatiskt till S:t Erik försäkring och till Sedgwick som är upphandlade skaderegleringskonsulter. En skadehandläggare tar sedan kontakt med den angivna kontaktpersonen. Ibland gör handläggaren en besiktning av skadan.

Tänk på att hålla reda på alla kostnader som hör ihop med skadan. Ibland är en stulen dator inte bara en stulen dator utan även ett brutet skåp och diverse skadegörelser som man också ska ta hänsyn till.

Hyresgästen har generellt inget ansvar för fastigheten. De skador som uppstår på fastigheten (vattenläckage till exempel) ska hanteras av fastighetsägaren.

Invänta försäkringsbolagets utredning i vållandefrågan innan eventuella utbetalningar görs.

Utbetalning vid skada

Du behöver invänta försäkringsbolagets utredning i vållandefrågan innan eventuella utbetalningar kan göras.

Akuta skador

Du som behöver akut hjälp på grund av en större skadehändelse, exempelvis brand eller större vattenskada, kan få vägledning både dagtid, nattetid samt helger.

Dagtid

Sedgwick
Telefon: 08-98 33 60

S:t Erik Försäkring (Mathias Schütt, skadeansvarig)
Telefon: 08-508 29 929

Nattetid och helger

Sedgwick
Telefon: 031-703 17 27

Andra skador

Se information om respektive försäkring under fliken Försäkringar:

  • Tjänstereseförsäkring
  • Fordonsförsäkring
  • Vd- och styrelseansvarsförsäkring.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se