Reseförsäkring för elever med flera

Reseförsäkringen för elever omfattar alla typer av resor anordnade av skolor.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för alla barn och elever i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för samt andra grupper av personer enligt förteckning.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under resa. Försäkringen ersätter bland annat förlust av eller skada på egendom, sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom. Försäkring gäller även vid olycksfall utomlands samt vid invaliditet till följd av till exempel olycksfall i samband med resa.

Anmäla skada

Vårdnadshavare/skadelidande anmäler skadan. Alla skador ska anmälas till Gouda som är försäkringsgivare

Anmäl skada, Goudas webbplats

Vid frågor kontakta Gouda.

Gouda
Telefon: 08-615 28 00

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Safety card Reseförsäkring för elever med flera (pdf)

Mejla oss om du vill har mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se