Vd- och styrelseansvarsförsäkring

Vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddar bolagsföreträdarna i de fall krav riktas mot dem.

Vem gäller försäkringen för?

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen gäller för vd, styrelse och ledning, jämte suppleanter i Stockholms stads bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för krav avseende den försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i den försäkrade verksamheten.

Anmäla skada

Skadan anmäls till försäkringsgivare Volante.

E-post: info@volante.se

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Volante.

Volante
Telefon: 08-702 15 19
E-post: info@volante.se

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se