Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen omfattar alla typer av resor för anställda som reser i tjänsten.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för alla anställda, förtroendevalda och styrelserepresentanter i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor i tjänsten inom verksamhetsorten.

Försäkringen ersätter bland annat förlust av eller skada på egendom, sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom. Försäkring gäller även vid olycksfall utomlands och invaliditet till följd av till exempel olycksfall i samband med tjänsteresa.

Anmäla skada

Alla skador ska anmälas till Gouda som är försäkringsgivare.

Anmäl skada, Goudas webbplats

Vid frågor kontakta Gouda.

Gouda
Telefon: 08-615 28 00

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Safety card Tjänsteresförsäkring (pdf)

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se