Försäkringspolicy

Stockholms stad tecknar försäkringar med syftet att skydda stadens egendom och verksamhet, så att plötsliga och oförutsedda skadekostnader minimeras. Genom försäkring skyddas staden mot oförutsedda stora påfrestningar till följd av olika typer av skadehändelser.

Försäkringar utgör en del av stadens riskhantering. I försäkringspolicyn anges rollfördelning, ansvar och befogenhet när det gäller all försäkring, förutom pensions- och kollektivavtalsreglerade försäkringar.

Beslut om försäkring fattas av respektive nämnd och styrelse efter samråd med S:t Erik Försäkring. Stockholms stads nämnder och bolag ska teckna försäkring, om det är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt, för att bibehålla egendomens långsiktiga värde.

S:t Erik Försäkrings styrelse fastställer årligen en försäkringsplan. Försäkringsplanen ska ange uppgifter om kommunkoncernens aktuella försäkringstyper, såsom ansvars-, egendomsförsäkring, med tillhörande ramar för självrisker och försäkrings omfattning. Försäkringarna ger en samlad bild av såväl riskexponering som uppkomna skador, vilket gör att anpassade råd för skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder kan tas fram.

Inträffad försäkringsskada ska omgående anmälas i S:t Erik Försäkrings skade- och incidentrapporteringssystem IA. S:t Erik Försäkring redovisar årligen en sammanställning av kommunkoncernens skadeutveckling och vid behov stimulera till skadeförebyggande åtgärder.

Vid varje förvaltning och bolag inom Stockholms stad ska det finnas en utsedd kontaktperson för försäkringsfrågor.