Skadeförebyggande arbete

S:t Erik Försäkring stödjer det olycks- och skadeförebyggande arbetet i kommunkoncernen. Bolaget bidrar också till förbättrad riskhantering för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen.

S:t Erik Försäkring arbetar för att staden har ett risk- och säkerhetsmedvetande så att skador förebyggs, att stadens tjänster alltid fungerar och att stadens försäkringskostnader minimeras, bland annat genom att ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan. Bolaget förvaltar stadens incidentrapporteringssystem.

Bolaget redovisar årligen en sammanställning av kommunkoncernens skadeutveckling och vid behov stimulerar till skadeförebyggande åtgärder.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se